< Zastupitelstvo obce - Obec Krchleby
Panorama Krchleby

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 

Zastupitelstvo obce Krchleby:

Ing. Josef Myšák - starosta

Pavel Čížek - místostarosta

Zdena Hejhalová

Jiří Bezdíček

Zdeněk Kaplan

Jiří Dohalský

Nezbytné výbory pro fungování obce dle zákona o obcích č.128/2000 Sb.:

 

Finanční výbor:

Jiří Bezdíček - předseda výboru

Zdena Hejhalová - člen

Renata Kaplanová - člen

 

Kontrolní výbor:

Pavel Čížek - předseda výboru

Jiří Dohalský - člen

Zdeněk Kaplan - člen