< Povinné informace - Obec Krchleby
Panorama Krchleby

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Krchleby

 

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády."

 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 

Zastupitelstvo obce Krchleby

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Krchleby
Krchleby 32
517 41, Kostelec nad Orlicí
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Krchleby
Krchleby 32
517 41, Kostelec nad Orlicí
 

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí     17:00 - 19:00 hod.

 

4.4 Telefonní spojení:

603 290 699 (starosta obce)

 

4.5. Čísla faxu

neexistuje

 

4.6 Adresa internetové stránky:

www.obec-krchleby.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny:

mysak.obec@email.cz

 

4.8 Další elektronické adresy:

mysak.obec@email.cz  

4.9 Datová schránka:

Obec Krchleby - id3a6fv

5. Bankovní spojení:

24325571/0100 – Komerční banka

 

6. IČO

579190

 

7. DIČ

CZ00579190 – Nejsme plátcem DPH

 

8. Dokumenty

Úřední deska ZDE

Rozpočet ZDE

Vyhlášky ZDE

 

9. Žádosti o informace

1.Obecní úřad je povinen přijímat a vyřizovat žádosti o informace. 
2. Ústní a telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřizují příslušní zaměstnanci podle své pracovní náplně. Ústně a telefonicky lze podat pouze informace jednoduchého charakteru, jejichž vyřízení není časově náročné a není spojeno s finančními náklady; jinak příslušný zaměstnanec vyzve žadatele k podání písemné žádosti o informaci. K podání žádosti lze využít tiskopis. Ústní a telefonická podání se neevidují ani se o jejich vyřízení nepořizuje písemný záznam.
3. Písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronicky nebo faxem) musí obsahovat:
a) žadatel: jméno a příjmení (název), adresa, telefon
b) zmocněnec (zastupující na základě plné moci doložené žádosti) 
c) čeho se požadovaná informace týká
d) datum, kdy žádost o poskytnutí informací na Obecní úřad došla
e) pokud je žádost o informaci nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, uvede se i datum, kdy byl žadatel vyzván k upřesnění své žádosti
4. Pokud není poskytnutí požadované informace v kompetenci obecního úřadu, rozhodne starosta obecního úřadu o odložení žádosti a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů od jejího obdržení žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává. Neobsahuje-li žádost údaje vyžadované ust. § 14 odst. 2 cit. zák., nepovažuje se za podání ve smyslu tohoto zákona a odloží se.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze podat v úředních hodinách na obecním úřadě, písemně na adresu obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny - mysak.obec@email.cz

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydané obcí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo si je můžete stáhnout.

 

Žádost o poskytnutí informace – fyzická osoba

Žádost o poskytnutí informace – právnická osoba

 

Formuláře a dokumenty Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

Formuláře na stránkách www.statnisprava.cz

Další formuláře ke stažení na www.formulare-ke-stazeni.cz

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Jak řešit nejrůznější životní situace? Návody najdete v následujících odkazech.

 

Portál Veřejné správy České republiky ZDE

Královehradecký kraj ZDE

 

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější používané předpisy ZDE

 

Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů Obce Krchleby naleznete ZDE

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací ZDE

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se vždy nejpozději do 1. března běžného roku za předcházející rok a zveřejněny musí být zprávy nejméně za poslední dva roky.

Výroční zpráva 2018 ZDE

Výroční zpráva 2017 ZDE

Výroční zpráva 2016 ZDE

Výroční zpráva 2015 ZDE

Výroční zpráva 2014 ZDE

Výroční zpráva 2013 ZDE

Výroční zpráva 2012 ZDE